Покана: мрежа Нулеви отпадъци

От началото на 2014 г. започна нова инициатива на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ - www.bamee.org) с цел засилване на
прозрачността в управлението на отпадъците. Като дългогодишен носител на идеята Нулеви отпадъци, екологично сдружение За Земята полага усилия да спомогне за разбирането и възприемането на принципите на Нулевите отпадъци от максимален брой организации, хора, общини и бизнеси, включително и в рамките на тази инициатива на АСЕКОБ.

АСЕКОБ отправят открита покана към всички заинтересовани да участвате в основаването на мрежа "Нулеви отпадъци", която има за цел да обедини усилията на неправителствени организации, местни власти, граждани и фирми за подобряване на системата за управление на отпадъците на общинско ниво.

С какъв проблем се занимава този проект?
Управлението на отпадъци е приоритет както за Министерството на околната среда и водите, така и за общините, но предоставянето на услуги в тази сфера все още не е достатъчно добре развито и не е обезпечено от ефективни обществено-образователни кампании. В България все още не сме наясно, че отпадъците са ресурси. Политиката за управление на отпадъците в България се прилага на местно ниво чрез общински програми и чрез такса "Битови отпадъци", която в настоящата си форма не стимулира намаляване на количествата образувани отпадъци. Има много лоши примери за практики, които обезсърчават гражданите да намаляват и да разделят отпадъците си. За устойчиво управление на отпадъците са необходими  по-голяма прозрачност и нови подходи в изчисляване на таксите и методите за събиране и третиране на отпадъци. С въвеждането в експлоатация на нови съоръжения за преработка на отпадъци и промени в законодателството все повече се налага да се търсят нови подходи за по-ефективно включване на обществеността във формирането на политики и в усилията за намаляване на количествата генерирани отпадъци и увеличаване на
повторната употреба, разделното събиране и рециклирането им.

Каква е целта?
Целта на проекта е да постави основите на новаторски механизми за активно гражданско участие в процеса на вземане на решения относно управлението на отпадъците на местно ниво и да допринесе към дебата относно социално справедливото разпределение на разходите за обществените услуги по управление на отпадъците.

Какви резултати се очакват?
Проектът ще изгради мрежа "Нулви отпадъци" от активни неправителствени организации, граждани и предприятия, които да взаимодействат с местните власти и съвместно да осъществяват информационни кампании и гражданско наблюдение върху управлението на отпадъците. Членовете на мрежата ще придобият нови знания и умения, за да могат по-ефективно допринасят за подобряване на управлението на отпадъците на местно и
национално ниво чрез независими анализи и информация относно дейностите и функционирането на системата.

Как ще помогне проектът за решаването на проблема?
Прилагайки подхода "Нулеви отпадъци", който подчертава необходимостта от видимост, прозрачност и демокрация при управлението на отпадъците, проектът ще осигури софтуерно решение, позволяващо обществен достъп до информация относно дейностите и разходите за управление на отпадъците на местно ниво. Членовете на мрежата "Нулеви отпадъци" ще бъдат обучени да провеждат обществени информационни кампании, да извършват ефективно наблюдение над общинските системи за управление на отпадъците и да мобилизират местните общности за по-устойчиво
управление на отпадъците. Новосъздадената мрежа ще изготви предложение за промяна в законодателството с цел осигуряване на пълна прозрачност в процеса на вземане на решения относно моделите за управление на отпадъците. Проектът ще предложи нов, социално справедлив модел за определяне на такса "Битови отпадъци", който да насърчи намаляването, разделното събиране и рециклирането на отпадъците.

Ако желаете да се включите активно в обсъждането на тези теми и да бъдете сред основателите на мрежата "Нулеви отпадъци", моля попълнете краткия въпросник на този линк:

https://docs.google.com/forms/d/12qL9hELDAWvNpNU_caF10mzCgsinW_E1v2JsICR-uTc/viewform

Сподели