Промените в АПК противоречат на Орхуската Конвенция, като ограничават достъпа до правосъдие и могат да доведат до безпрецендентни санкции

Представители на водещи неправителствени организации внесоха днес становище, изготвено от БлуЛинк, до Комисията по правните въпроси на Народното събрание относно новото обсъждане от Народното събрание на законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Законопроектът се разглежда за втори път от комисията, след като бе върнат с вето от президента Румен Радев. Освен фондация "БлуЛинк", писмото подкрепиха и Асоциацията на парковете, Българска фондация "Биоразнообразие", фондация "Екообщност" и Сдружение за дива природа "Балкани".

Според вносителите на становището, предлаганите промени в ЗИД на АПК България нарушават принципи и норми на международното и европейското право, и по-специално на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуската конвенция).  Със ЗИД на АПК се ограничава правото на достъп до административно правосъдие, като много, вкл. дела за защита на права за здраве и чиста околна среда, се превръщат в едноинстанционни, а при тези, които остават двуинстанционни, а държавните такси по жалбите се увеличават многократно.

България, като страна по Орхуската конвенция, се намира в изключително тежка и деликатна международно-правна ситуация. Комитетът по съответствието към Орхуската конвенция постанови по дело ACCC/C/2011/58, че България не изпълнява задълженията си по Конвенцията, като не осигурява на представители на обществеността, включително на екологични организации, достъп до правосъдие чрез обжалване на общи и подробни устройствени планове и на разрешения за строителство и експлоатация за дейностите в Анекс I на Конвенцията. Срещата на Страните по Орхуската конвенция (СНС) в Будва, Черна гора, която се проведе на 11-13 септември 2017 г. потвърди с решение заключенията и препоръките на Комитета по съответствието, като изиска от България да осигури административните съдилища, при допускане на предварително изпълнение да извършват собствена преценка на риска от вреди за околната среда в светлината на всички факти и обстоятелства по делото, като вземат в предвид обществения интерес от опазване на околната среда.

С решение № VI/8d(1) относно изпълнението на задълженията на Република България по Конвенцията СНС отправи предупреждение (caution) на България и постави условия, при неизпълнението на които следва спиране на правата по Конвенцията. Подобно предупреждение е било отправено досега само до Украйна и Туркменистан и България може да стане първата страна със спрени права по Конвенцията, което ще бъде прецедент в историята на Конвенцията, коментира Пламен Пеев, старши правен експерт на фондация „БлуЛинк“. СНС задължава България да представя ежегодни детайлни доклади по напредъка до 1-ви октомври 2018, 2019 и 2020 година, като първият от тях трябва да е готов до седмици, коментира експертът.
Във връзка с предстоящия през октомври 2018 г. детайлен ежегоден доклад за напредъка на България по изпълнение на решение № VI/8d на СНС към Орхуската конвенция, обсъждането и приемането от Народното събрание на текстове в ЗИД на АПК, които ограничават правото на достъп до административно правосъдие, вкл. и в областта на околната среда, могат само да утежнят положението на България пред органите на Конвенцията и пред международната общност.

Организациите, подписали становището, призовават народни представители, които носят отговорността за законотворчество в защита на основните права и свободи на гражданите, при новото обсъждане от Народното събрание на ЗИД на АПК да защитят правото на гражданите и юридическите лица на достъп до правосъдие.


1. https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/public-participat...
 

Сподели