За подобрен достъп на гражданите до климатично правосъдие

Достъпът на обществеността до правосъдие по въпросите, свързани с околната среда, среща сериозни препятствия. За преодоляването им са нужни съвместни усилия на институциите, както и подкрепа за действията на специализираните неправителствени организации, които работят в тази посока. Това са част от заключенията на аналитичен доклад, споделен от “БлуЛинк” с Министерство на околната среда и водите (МОСВ) в началото на март 2024 г.

Докладът, подготвен от правния експерт на “БлуЛинк” Пламен Пеев, обхваща резултатите от институционална кръглата маса, проведена в партньорство с МОСВ и европейската мрежа „Правосъдие и околна среда“ (J&E) през октомври 2023 година. На нея представители на институции и граждански организации потърсиха отговор на въпроса „Как да подобрим достъпа на гражданите до правосъдие по въпросите на околната среда?“. Участниците посочиха законодателни пробойни, както и оперативни слабости и лоши практики на органите, отговарящи за прилагането на законите. Всички те значително възпрепятстват гражданите, решили да отстояват правото си на здравословна и благоприятна околна среда в България.

Цитирани бяха примери от практиката на регионални инспекции за околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора и Русе, при които е бил отказан  достъп до информация за наказателни постановления срещу търговски дружества. Необходимо е страните, участвали в производството, да се уведомяват изрично, настояха участници в кръглата маса. Освен това, компетентните органи по околната среда трябва да търсят активно общественото участие и да информират обществеността.

Участниците подчертаха ключовата роля на гражданските организации за обезпечаване достъп до правосъдие на гражданите по въпросите на околната среда. Те препоръчаха осигуряване на финансиране и експертиза, за да могат НПО да продължават да изпълняват тази важна обществена функция.

Компетентните органи по околната среда трябва да търсят активно общественото участие и да информират обществеността.

Други препятствия пред достъпа до правосъдие по темите на околната среда в България са високите, понякога непосилни съдебни разноски, твърде кратките процесуални срокове, проблемите с допускането на предварителното изпълнение, посочва анализът. Темата беше обсъдена през призмата на Конвенцията от Орхус за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. Ратифицирана от България през 2003 година, Орхуската конвенция осигурява на обществеността по-значителна роля при изготвянето и реализирането на политиката за опазване на околната среда. Трите сфери на приложение на Орхуската конвенция обезпечават достъп  до информация, гражданско участие във вземането на решения и достъпа им до правосъдие по проблемите на околната среда. Надлежното прилагане на Конвенцията гарантира, че гражданите ще бъдат навременно информирани за качеството на средата, в която живеят, поясни Пеев.

„Прилагането на разпоредбите за достъп до правосъдие остава най-трудният за прилагане стълб за страните, подписали Орхуската конвенция“, отбеляза при откриването на кръглата маса Елла Бехлярова, секретар на Орхуската конвенция.

Освен нея, в кръглата маса участва заместник министърът на околната среда и водите Николай Сиджимов, заместник-омбудсманът Елена Чернева-Маркова, представители на министерствата на правосъдието и земеделието и храните, Изпълнителната агенция „Морска администрация“, Националното сдружение на общините, Висшия адвокатски съвет, Асоциацията на еколозите в общините, Програма “Достъп до информация“. Ключова роля в дискусията имаха съдии от Върховния административен съд (ВАС) и адвокати, представляващи НПО и граждани по съдебни дела за околната среда.


Пълен текст на доклада може да видите тук.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме използването на интернет за конструктивен обмен на мнения и анализи за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, имаме нужда от самостоятелност. За да подкрепите Мрежата за гражданско действие BlueLink.net,  направeте дарениe тук  за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на "БлуЛинк" може да научите тук.

Сподели