Как да работим с целевите групи от Черноморския регион, за да постигнем добри резултати в намаляването на морските отпадъци

BSNN

Как да работим с целевите групи от Черноморския регион, за да постигнем добри резултати в намаляването на морските отпадъци


Трансграничен проект си поставя високи цели за ангажиране на населението от крайбрежните райони с опазването на крехкото екологично равновесие на морето


Проектът „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer), подкрепен от Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014 — 2020 г., насърчава междусъседското сътрудничество, повишаването на осведомеността, използването на иновативни методи и трансграничния обмен на информация в съвместни дейности за намаляване на морските отпадъци, провеждани от шест партньори (НПО, висши учебни заведения и научноизследователски институти) в четири черноморски държави: Турция, Румъния, България и Грузия. Проектът отчита културните различия и разработва стратегии за повишаване на осведомеността съобразени със спецификата на отделните държави. Неговият сайт https://litouterproject.eu/ предлага разнообразна информация за целите и задачите на LitOUTer.
Основната задача на проекта е да достигне до тези целеви групи, които имат най-съществено влияние върху процеса за намаляване на отпадъците при източника. В проекта се използва подходът „отдолу-нагоре“ по време на обучителните и информационните дейности. При този подход основни целеви групи са домакините, учениците и студентите, рибарите, местните първенци мухтари, активисти на неправителствените организации, представители на местните власти и отговорните институции. Освен това ще се работи с жителите на градове и села, с представители на туристическите агенции  и морския транспорт, които ще бъдат информирани за въздействието на отпадъците върху морската среда и човешкото здраве чрез различни образователни и обучителни инструменти.
Водещ партньор е Черноморският технически университет, Факултет по морски науки, Трабзон, Турция. Черноморска мрежа на НПО и ИО — БАН са българските участници в проекта.
Решаването на сложния транснационален проблем с морските отпадъци минава през промяната в обществените нагласи и поведението на всички посетители на черноморските ни плажове, както можете да се уверите от снимките, направени в края на летния сезон.

   

Проектът „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer) е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност около 930 хиляди евро.
 

Сподели