Доказателства за Екологичен геноцид провеждан системно от Асарел Медет

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/


22.10.2014г.

ДО
КОМИСАРЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА В ЕК
ЗЕЛЕНИТЕ В ЕП

КОПИЕ: ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПОТОЧНИК, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Във връзка с Ваше писмо от 15 септември 2014г /Приложение 1/, в което искате доказателства за нарушаване на европейското законодателство по околна среда, предвид системните замърсявания на комбината Асарел Медет, Ви предоставяме доказателства.
В Приложение 2 Ви изпращаме данните от мониторинга на компетентен орган Басейнова дирекция Пловдив към Министерство на околната среда от 2010г. до 2014г. /Приложение 2/, които недвусмислено доказват източника на замърсяване и преднамереността на министерство на околната среда и водите /МОСВ/.  Както ще видите, до 2013 година мониторинговите станции за физикохимичен и биологичен мониторинг са разположени на голямо разстояние от замърсителя Асарел Медет, тоест след разреждане на излизащите от комбината води от няколко чисти притока на реката по надолу. След многобройните сигнали за залпови замърсявания и измиране на рибата от 2010-2013г, РИОСВ Пазарджик, поделение на МОСВ, проформа с достатъчно голямо закъснение вземат проби от отдалечените мониторингови станции след отмиване на залпа. Констатацията им винаги са че няма замърсяване.
Благодарение на няколко сигнала за замърсявания, до Вас включително, Басейнова дирекция най - после включва за 2014г. мониторингови станции на реките непосредствено преди навлизането им в Асарел Медет и други непосредствено  след излизането им. /Приложение 3 и 2/ В резултат се установява недвусмислено че за цялото лято на 2014г. при всички пробовземания реките при влизането са с питейни качества, а след излизането от комбината са вече ТОКСИЧНИ! Приложение 2. Данните от физикохимичните проби за 2014г на новите станции за пробовземане непосредствено след излизането на реките от комбината показват многократно превишение през цялото лято на мед, манган, цинк и желязо и превишени стойности на кадмий и живак в някои пунктове. Данните от биологичния мониторинг на същите станции непосредствено след комбината, показват липса на зообентос от макробезгръбначни и фитобентос, което означава че поне 2 години реките са замърсявани многократно залпово, а и постоянно, защото в противен случай дънната безгръбначна макрофлора би се възстановила частично!
Това е неуспоримо доказателство за източника на системно през годините замърсяване от страна на Асарел Медет, и задължението на МОСВ е да приложи принудителни административни мерки по чл. 158 точки 1,2 и 3 на закона за опазване на околната среда, респективно европейското право по околна среда с цел спиране на тези залпови и постоянни замърсявания от страна на Комбината, като наложи сакции включително и отнемане на Комплексното разрешително при несправяне с проблема в срок. Вместо да изпълни задълженията си по чл. 158 точки 1,2 и 3 от ЗООС, МОСВ отлага принудителните административни мерки с действия, които не са в прерогативите му! /Приложение4/ Следствие на адекватните принудителни административни мерки Асарел Медет щеше да е длъжен да открие причината за замърсяването и да предприеме мерки за неговото прекратяване и то в срок. Това не е направено и Асарел Медет чисто административно продължава да се води предприятие с нормална производствена дейност, въпреки доказателствата!  Тровеното с години население се интересува кога ще бъде спрян екогеноцида над него, а не как. Вместо прилагане на чл. 158 точки 1,2 и 3 от ЗООС, МОСВ иска да получи европейски средства за да установи причините за замърсяването, въпреки че има само контролни функции, тоест е достатъчно да установи кой замърсява и да го санкционира. Категорично сме против средства на европейските данъкоплатци да се инвестират в организирана престъпна група, каквато се явявав Асарел и МОСВ, които по същество само отлагат с години спирането на екогеноцида, а не решаване на проблема.
  Наши експерти многократно са заявявали че хидротехническите съоръжения на Асарел Медет не са предвидени да издържат пороищният характер на преминаващите през комбината притоци на р Банска Луда Яна и винаги през пролетните и есенни валежи залпово се замърсяват притоците и цялата река Банска Луда Яна. Освен залповите замърсявания Асарел Медет замърсява постоянно през цялата година р  Банска Луда Яна в резултат на неизпълнението на хидротехническите съоръжения на окисния отвал, като всекидневно се губят и дренират 1500 до 2000 куб. метра кисели разтвори на тежки и цветни метали и постоянно, всекидневно замърсяват подземните и надземни води на целия район. Нашите твърдения недвусмислено се доказаха с Приложение 2, но както виждате от Приложение4 МОСВ не изпълнява задълженията си като контролен орган.
До момента МОСВ и нейните поделения не са сезирали прокуратурата за това многократно повторяемо през годините престъпление, въпреки че замърсяването на надземни и подземни води е инкриминирано от Наказателния кодекс на Република България. Предварителни производства в Прокуратурата винаги са започвани след наши сигнали и винаги са прекратявани след изявления на МОСВ и поделенията им че няма замърсявания, въпреки явните доказателства /измрялата риба е индикатор за замърсяване/. Но както виждате, дори и след мониторинга за 2014г. с доказателства за източника на замърсяването прокуратурата също не изпълнява закона в полза на ОПГ в която явно членува.
Разполагаме и с други доказателства които доказват принадлежността към същото ОПГ на МВР и Прокуратурата в Панагюрище и при желание от Ваша страна ще ги предоставим.
Г-н Поточник, предвид неопровержимите доказателства, които искахте и които Ви предоставяме, настояваме да започнете процедура по разследване на системно неспазване на европейското законодателство по околна среда срещу Република България, което на практика води до екологичен геноцид над хиляди граждани на ЕС.

 

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Христо Ботев, с Пелевун, Ивайловград
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583

Сподели