Обжалване на постановление на прокуратурата за хижа Орфей

ЖАЛБА

ЧРЕЗ
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СМОЛЯН
ДО
АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ
ВОП ПЛОВДИВ

ОТ КОНСТАНТИН ДИЧЕВ, ЕГН 6706098781
УЛ ВИТОША 22, ГР НОВИ ПАЗАР, ОБЛАСТ ШУМЕН
ИНСПЕКТОР  ГД БОПП
/02.05.2012г./


УВАЖАЕМИ ПРОКУРОР АТАНАСОВ,
Във връзка с постановление на ОП Смолян от по получена от РП Девин преписка №212/2011г  за прекратяване на преписка №697/2011г на ОП Смолян, моля да отмените Постановление на ОП Смолян /Приложение 1/ за прекратяване на преписката за превишаване на права от страна на бившият кмет на Община Борино Джемал Асанов при неправомерно разпореждане с имоти общинска и частна собственост.
Прокурор ХР. Василев от ОП Смолян признава че всички тези действия и бездействия на Джамал Асанов от обективна страна се явяват елементи от състава на престъплението по служба, но доста странно заключва че липсват каквито и да е било данни да е бил налице престъпен умисъл, насочен към създаването на възможност да настъпят неблагоприятни и немаловажни вредни последици за Общинския бюджет, за други физически и юридически лица.
Факти:
1. Джамал Асанов извършва замяна на държавен горски фонд /ДГФ/, като скрива че върху него има постройки собственост на трето лице с което ощетява директно собственика им БТС, което се явява самоуправство, както и документно престъпление.
2. Джамал Асанов нарежда изготвянето на ПУП - ПРЗ за застрояване на терена, без да се споменават съществуващите постройки, като земеделски имоти най - ниска категория - по същество документно престъпление и превишаване на права. Кмета пази в тайна изготвянето и приемането на ПУП и не уведомява заинтересованите лица, например БТС.
3. Джамал Асанов издава актове за частна общинска собственост за всеки от обособените с ПУП имоти, без да е одобрен и влязъл в сила проект на ПУП, и без да е нанесен в  Служба „Геодезия, картография и кадастър” – Смолян, както и без да задвижи процедура по смяна предназначението на имота. Отново документни престъпления и превишаване на права.
4. Общината провежда търг на неправомерно актуваните имоти Частна общинска собственост като земеделски площи най - ниска категория на минимални цени. Продадени са и парцелите върху които има съществуващи постройки на хижа Орфей! От една страна са актувани като се има предвид ПУП, а от друга оценени като земеделски земи. Разликата е около 5 лева на кв м. Отново превишаване на права, нерегламентирана общинска помощ, документни престъпления.
5. Повечето „спечелили” търга се явяват общински служители или работещи в Община Борино!!! Остава въпроса защо прокурор Василев не е вписал този съществен факт, който се явява така „търсеното” доказателство за умисъл от страна на Джамал Асанов при неговите многобройни престъпления по служба стройно извършени в планувана схема. Незабавното препродаване в последствие на същите имоти, на същата минимална цена от общинските служители на роднината на кмета говори не за липса на умисъл, а за Организирана престъпна група /ОПГ/ с всички тези участници с цел да се заграбят ценни общински имоти от страна на същия кмет! Собствениците са в конфликт на интереси с Асанов, като негови служители, а той е в конфликт на интереси с новия собственик, зет си, на когото неговите служители незабавно препродават имотите на същите цени…….
6. Собственика на постройките на хижа Орфей, БТС по никакъв начин не търси правата си върху сградите и правото да закупи земите под тях.

Като заключение на всички става ясно, с изключение на прокурора, че Джамал Асанов като компетентен орган е извършил множество обществено опасни деяния по организиране и ръководене на ОПГ, с превишаване на власт, документни престъпления и неправомерна общинска помощ на трети подчинени нему лица, които като такива са препродали имотите на същата цена на неговият зет на 50 пъти по ниска цена…. Общината и БТС са ощетени в полза на зетя на Джамал Асанов, като в същото време Джамал Асанов твърде енергично и целенасочено е участвал във всички процедури по замяна, устройство на територията, търгове, като е осъществявал ред членове на НК на Р България и рискувал наказателно преследване, като в резултат не някой друг, а неговия зет придобива множество имоти на минимални цени, чрез подчинените на кмета. Това е явно добре планирана и осъществена предварителна схема и умисъл за всички тези деяния! Всеки непредубеден човек ще види умисъл в действията на Джамал Асанов и главно участие в създаването и ръководенето на ОПГ с цел заграбване на посочения имот, а прокурора не, като при това игнорира съществени факти сочещи умисъл. Не сме съгласни със заключенията на прокурор ХР Василев че няма умисъл и вреда за Общината или трети лица. Третите лица, ръководството на БТС също трябва да бъдат разследвани за участие в ОПГ предвид тяхната странна липса на активност при заграбване на техен имот – хижа Орфей, който се явява обществено имущество?
ОП Смолян е била длъжна да поиска съдействие на органите на ГД БОП - МВР за разследване на ОПГ в случая, а не да прекратява преписката.
Настояваме отмяна на постановлението на ОП Смолян, разследване на ОПГ и проверка за действията по служба на прокурор Хр. Василев от ОП Смолян дали не е осъществил Чл. 294, ал.4 от НК, с което явно цели извършителите на престъпленията  по служба да избегнат или да бъде осуетено спрямо тях наказателно преследване.

С уважение:
Константин Дичев
Управление на природните ресурси
ГД БОПП
ул. „Витоша“ № 22, гр. Нови пазар,
тел. 0886 96 65 83

Сподели