Ролята на общините в процеса на постигането на целите на европейския климатичен закон

Ролята на общините в изпълнението на климатичните политики за постигане на все по-амбициозните климатични цели е ключова в много аспекти, както по отношение на дейности за смекчаване на изменението на климата, така и в процеса на адаптация към негативните последици на вече случващите се промени. От една страна именно в населените места има концентрация на дейности (производство и потребление на енергия, транспорт, управление на отпадъци/отпадъчни води и др.), които значително допринасят за генерирането на парникови газове (около 70 % от глобалните емисии на парникови газове), от друга страна – те са и основното място на живот на хората, на тези територии е разположена част от инфраструктурата (вкл. критична) и редица социални и културни ценности, което ги определя като едни от най-уязвимите територии по отношение на негативните последици от изменение на климата.

Разбира се, както на глобално ниво, така и на национално ниво отговорността, приносът, потенциалът и възможностите на по-големите често е различен от тези на по-малките. В тази връзка следва да се отбележи, че очакванията, но и предизвикателствата пред градските и селските общини са различни. В големите градове са налични специфични нужди, напр. по отношение на ефекта на топлинния градски остров или във връзка с енергий- ната ефективност на многофамилните сгради, управлението на отпадъците, при които поради своя мащаб или специфични условия е необходимо да има по-различен подход или допълнителни усилия. Предизвикателствата пред селските и малките общини, обаче, съвсем не са по-малки спрямо техните ограничени възможности за финансиране и с оглед на налична експертиза в администрацията.

Настоящият доклад не идентифицира и не предлага различни решения за малки и големи или градски и селски общини, но препорачва тези различия да бъдат взети предвид при планиране и изпълнение на последващи стъпки, дейности и проекти на местно ниво.

Докладът е част от проекта “Разширяване на подкрепата за Европейски климатичен закон в България“, който се осъществява от фондация „Блулинк“ с финансова подкрепа от Европейската климатична фондация (European Climate Foundation) в периода 15 февруари 2021 - 14 февруари 2022 г. Проектът има за цел да допринесе за повишаване на обществената подкрепа за Европейския климатичен закон в България и да насърчи развитието на български закон за климата и/или промени в свързаните национални законодателни и стратегически документи.

Сподели