31 октомври-Международен ден на Черно море.Морските отпадъци.

Черно море,31 октомври,ден на Черно море

Натрупването на отпадъци в морската среда и по крайбрежието оказва неблагоприятно въздействие върху екологичното здраве на морето и брега. Акумулирането им, продукт на неустойчиви консуматорски практики и поведение, създава големи рискове за обществото и начина му на живот. Рисковете са свързани с деградацията на морето и крайбрежието, резултат от свръх експлоатацията на ресурса им и натрупване на отпадъци, вредни за човешкото здраве и морското биоразнообразие, както и за рекреативния и икономически потенциал на ресурса. Най-голям процент от отпадъците са различните пластмаси. Проблемът е отчетен ясно в световен мащаб с Декларация §163 Рио+20 и две директиви на ЕС - Директивата за отпадъците и Рамковата директива за морска стратегия (РДМС). Морските отпадъци не са включени в списъка на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Националната програма за управление на отпадъците (НПУО), която изтече през 2013 г. и предстои ревизирането й. Не е работено по дескриптора за отпадъците в националната разработка за първоначална оценка за РДМС. Не са достатъчно изяснени източниците на отпадъците, няма събрани данни за тях и не е провеждан мониторинг, за да бъдат набелязани съответни мерки. Нужно е да бъде иницииран от НПО процес за ангажиране на вземащите решения с поставяне на проблема на експертно ниво, обсъждането му с министерства и законодатели, екологични и морски агенции, бизнеси, общини и населението от крайбрежието за включването им в ЗУО и НПУО, както и в бъдещата морска стратегия. Отпадъците по крайбрежието са много видим проблем, който е ясен за обществото, но тези в морската среда не са толкова видими и са слабо познати. За предотвратяването и намаляването им слабо се използва обществената ангажираност и ресурса на образователните институции, учители екоактивисти и НПО от крайбрежието, както и използване на формите на т.нар. ситизън сайънс, събиране на данни за мониторинг и включването им в базата данни на Европейската агенция за околна среда. ****** Генерирането на морски отпадъцици е проблем, свързан с неустойчивите консуматорски навици и поведение на хората. Все повече твърди отпадъци, предимно от наземни източници, попадат в моретата и океаните, като се превръщат в истински глобален проблем. Пластмасата е с най-голям обем, макар количествата и видовете да варират според региона. Проблемът стои изключително сериозно за всички европейски морета. По предварителни данни около половината от отпадъците са пластмасови опаковки – бутилки и торбички. Други често срещани видове са санитарни отпадъци, отпадъци от пушене и от риболовни дейности. В Балтийско, Черно и Средиземно море отпадъците постъпват в морето най-често ото сушата, но морските дейности също имат своя принос. Морските отпадъци оказват негативно екологично и социо-икономическо въздействие. Те причиняват нараняване и смърт на много морски животни и птици, предимно след заплитане и задушаване, но и след поглъщане на отпадъци, откривани в стомасите на бозайници и птици. Пластмасите разнасят потенциално опасни химически вещества и инвазивни видове, а освен това оказват отрицателно въздействие на риболова и туризма, като намаляват естетическите и рекреативни качества на плажовете. Черноморска мрежа на НПО ****** Във връзка с работата си по проект „Чисти реки - чисто море! Дейности на НПО за опазване на околната среда в басейна на Черно море”, Черноморска мрежа на НПО предлага различни материали и информации, свързани с управлението на водите. Основната цел на проекта е да подобри ефективността на мерките на различните заинтересувани страни, насочени срещу замърсяването на водите – общо екологично предизвикателство за Черноморския регион. Националното и европейското законодателство са насочени към интегрирано управление на водните ресурси. Това е процес, който насърчава координираното развитие и управление на водите, земята и свързаните с тях ресурси с цел максимално повишаване на икономическото и социално благосъстояние по равноправен начин и без компромиси и в ущърб на устойчивостта на жизнено важните екосистеми. Поводът за публикацията е Международният ден на Черно море 31 октомври. ****** Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Неговото съдържание не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз. ******

Сподели