Технически коментар върху Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на находище Хан Крум”

Д-р Робът Моран е световно признат хидрогеолог. Фото: К.Гайзелман.

След общественото обсъджане на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) от 2005г., при което става ясно, че предложената от инвеститора Балкан Минерал енд Майнинг (дъщерна компания на канадската Дънди Прешъс Металс) цианидна технология е неприемлива за околната среда и за местната общност, предложеният проект за златодобив в Крумовград претърпява известни промени. Обществените обсъждания на новия доклад за ОВОС се проведоха в периода 11-22 юли 2011г. в с.Дъждовник, с.Звънарка, с.Овчари и в Крумовград.

За Земята покани световноизвестния експерт по хидрогеология и минни замърсявания, д-р Робърт Моран, да напише становище по отношение на изнесените от доклада по ОВОС данни за очакваните влияния на мината върху околната среда и хората. В него той поставя редица сериозни въпроси към инвеститора и екипа експерти, изработили ДОВОС-а, относно:

 1. очакваното намаляване на достъпните количества вода за нуждите на местните общности, поради огромните количества вода, от които ще се нуждае проектът;
 2. липсата на обществено достъпни базови данни за наличото количество и качество на водните ресурси конкретно на мястото, където е предложено да се развива проекта, въз основа на които впоследствие да може да се установи какви промени са настъпили след евентуално започване на златодобивната дейност;
 3. очакваното неизбежно замърсяване на местните повърхностни и подпочвени води, в резултат от минните дейности (взривове, излагане на минерализирана скална маса на химични реакции, от които се освобождават тежки метали и други вредни вещества, използването на горива, хербициди, пестициди, смазочни и моторни масла, изпускане на опасни вещества от т.нар. "затворени системи" и минни съоръжения и др.);
 4. дългосрочното обезпечаване на безопасността от огромните количества отпадни продукти и съоръженията от проекта, които завинаги ще останат на обекта;
 5. сериозните методологични пропуски на ДОВОС-а по отношение на докладваните данни за качествата на отпадъците (руда,отпадъчна скална маса, хвост, горива, взривен материал, реагенти и др.), както и относно използваните методи за пробонабиране и третиране на пробите за качеството на водите;
 6. вероятността да се наложи изграждането и поддържането (вкл. и финансовото и обезпечаване) на водопречиствателна станция, която да работи за неопределено дълъг период от време, с цел предотвратяване на замърсяване на местните водни ресурси от останалите в мината отпадъци, която ДОВОС-ът по подразбиране предполага, че няма да бъде необходима.
 7. общото качество на докладът по ОВОС, в който като цяло липсват препратки към източниците на докладвани данни според установените световни академични стандарти, представянето на съществените технически данни е объркващо и непоследователно;
 8. цялостното впечатление, че докладът по ОВОС е по-скоро документ, произведен с "рекламна" цел, отколкото обективен научен анализ, който не отговаря на стандартите, възприети в Канада - откъдето произлиза компанията-майка - нито в САЩ или Западна Европа.

 

В становището си д-р Моран отправя и редица препоръки за подбряване на инвестиционното преложение:

 1. включване на опитни и независими изследователи в надзора на предвидените минни дейности;
 2. изготвяне от независими експерти на консервативни изчисления на очакваните бъдещи пасиви от проекта, които да послужат за определяне на реалния размер на дължимите финансови гаранции от инвеститора;
 3. изискване на съответния размер финансови гаранции от инвеститора, които да бъдат съхранявани от независима страна;
 4. подготвяне на нов доклад по ОВОС, който в основната си част кратко и ясно представя съществените данни и се позовава на източниците на информацията.

 

Пълният текст на становището на български и на английски език можете да видите в прикачените файлове.

Сподели